baner
>>   Start Zasady pomocy

Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o pomoc


Osoba bezrobotna

zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy / decyzja lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zaliczeniu do osób bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłkuOsoba niepełnosprawna

dokument potwierdzający niepełnosprawność tj. orzeczenie Wojewódzkiego/Powiatowego/Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Emeryt, rencista

odcinek emerytury lub renty z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub podania o pomoc.


Osoba zatrudniona

zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskiwanych dochodach za ostatni miesiąc (netto po odjęciu należnego podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne).

Ponadto do wniosku należy dołączyć inne dowody świadczące o dochodach i sytuacji rodzinnej osoby lub rodziny np.:

  1. wyrok sądowy o zasądzonych alimentach lub ugoda sądowa;
  2. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o uczęszczaniu dziecka do szkoly 

 

Kiedy można otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

 


Do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają prawo mieszkańcy Gminy Nędza, którzy spełniają warunki określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.  /Dz. U. nr 64 poz. 593 ze zm./


Niepieniężna forma pomocy, którą świadczy ośrodek pomocy społecznej to: praca socjalna, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, pomoc rzeczowa, udzielenie schronienia, ubrania, posiłku, świadczenie usług pielęgnacyjnych, sprawienie pogrzebu i inne zawarte w art. 36 pkt 2 Ustawy o pomocy społecznej.1. Podstawowym warunkiem do ubiegania się o pomoc (wszystkie zasiłki) jest trudna sytuacja życiowa.

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności z powodu:

ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku możliwości w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.


2. Następnym warunkiem jest trudna sytuacja finansowa, gdzie:

miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może przekroczyć kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej, czyli tzw. kryterium dochodowe. 

 

Wymienione warunki - pierwszy i drugi, muszą być spełnione jednocześnie